Login Zaloguj
Suggest
Zapomniałeś hasła?
y Nie używaj tej funkcji podczas logowania się na komputerze publicznym.
Rejestracja
Basket
Suggest
Koszyk jest pusty
Suggest
Dodano
Menu Menu Close

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022

Dominika Witynska / 2022-07-11 / Ze świata PV

Możliwości otrzymania benefitów z dostępnych programów jest dużo. Na jakie dotacje może liczyć inwestor?

Rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce jest bardzo dynamiczny. Obserwuje się szybki wzrost odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli budynków inwestuje w instalacje fotowoltaiczne. To, ile energii wyprodukują moduły fotowoltaiczne, zależne jest od wielkości instalacji.

Czas zwrotu inwestycji fotowoltaiki zależy od kilku czynników, m.in. od klasy materiałów oraz rodzaju systemu montażowego. Całość kosztów inwestycji można zredukować dzięki dostępnym na rynku dotacjom na fotowoltaikę 2022 oraz dofinansowaniom i ulgom podatkowym.

Montaż domowych elektrowni jest działaniem zalecanym przez Unię Europejską. Polska ma jeszcze zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii niż ten założony. Dlatego przyszli właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą liczyć na dofinansowania. Programy dopłat przyciągają wielu inwestorów i pojawia się coraz więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Możliwości otrzymania benefitów z dostępnych programów jest dużo. Inwestor może starać się o otrzymanie pożyczki lub bezzwrotnego dofinansowania. Do niego należy wybór odpowiedniego programu. Znacznie zmniejszy to koszt inwestycji fotowoltaicznej i skróci czas jej zwrotu.


Dostępne dofinansowania do fotowoltaiki 2022

W 2022 roku dostępne są następujące dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych:

 • Mój Prąd 4.0,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • Agroenergia,
 • Czyste Powietrze część III,
 • Energia Plus,
 • programy regionalne,
 • pożyczki w bankach,
 • leasingi.

Program Mój Prąd został uruchomiony w 2019 roku. Wersja 4.0 jest jego nową odsłoną. Pojawiły się zmiany w wielkości dofinansowania oraz dodatkowe dotacje na urządzenia i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję wywożonego prądu, czyli magazyny energii i systemy zarządzania w gospodarstwie domowym. Maksymalne dofinansowanie na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może wynosić 20 tysięcy złotych. Dotacje na fotowoltaikę 2022 z programu Mój Prąd 4.0 przyznaje się na mikroinstalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci elektroenergetycznej. Muszą być  odebrane przez zakład energetyczny i mieć kompleksową umowę z operatorem sieci. W tym programie rozliczenie za wyprodukowaną energię jest wartościowe, a nie ilościowe. Dofinansowanie na fotowoltaikę 2022 w programie tym obejmuje dodatkowo możliwość otrzymania środków na zakup urządzeń do magazynowania energii elektrycznej oraz umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Jeżeli inwestycja obejmuje tylko zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, to dofinansowanie wynosi 4 tysiące złotych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 z programu Mój Prąd 4.0 można połączyć z ulgą termomodernizacyjną, która w 2022 roku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych. Mogą z niej skorzystać wszyscy właściciele domów jednorodzinnych. Kwota odpisu dotyczy podatnika, a nie nieruchomości. Prawo do ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć na podstawie posiadanych faktur, wystawionych przez czynnego podatnika VAT. Odliczeń dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, do którego dołącza się PIT/O z informacją o odliczeniach.

Sadzonki truskawek pod modułami fotowoltaicznymi Agri-PV.
„Agri-PV” to szansa dla gospodarstw rolnych wymagających zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dofinansowania na fotowoltaikę 2022 dla rolników

Dostępne jest także dofinansowanie fotowoltaiki 2022 dla rolników. Jest to program Agroenergia 2022. Z tej dotacji skorzystać mogą osoby posiadające status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Oprócz tego jest ona skierowana do ludzi posiadających status osoby prawnej, będących właścicielem lub dzierżawcą gruntów. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności rolniczej lub gospodarczej w zakresie usług rolnych przez co najmniej rok.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych Agroenergia 2022 zostało podzielone na dwie części: mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii oraz biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. W ramach pierwszej części programu można starać się o dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW. Dofinansowanie z programu Agroenergia przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jest to jednak uzależnione od mocy instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy jej wartość wynosi 10 kW do 30 kW włącznie, dotacja może być równa 20%, ale nie może być to więcej niż 15 tysięcy złotych. Dla instalacji o mocy od 20 kW do 50 kW włącznie jest to 13%, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Oprócz tego możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii. Jednak nie mogą one wynosić więcej niż 50% całkowitych wydatków związanych z instalacją. Dofinansowanie to wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i obejmuje jedynie nowo-powstające instalacje fotowoltaiczne. Można je otrzymać wraz z ulgą termomodernizacyjną.


Dotacje na kolektory słoneczne a dochód na członka rodziny

Inną formą dotacji na fotowoltaikę 2022 jest Czyste Powietrze część III, którego beneficjentem może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Warunkiem jest średni dochód na jednego członka rodziny nieprzekraczający:

 • 900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz nowo budowanych. Najwyższe dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 z programu Czyste Powietrze część III wynosi 69 tysięcy złotych i jest zależne od dochodu członków gospodarstwa.


Dotacje do fotowoltaiki dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje fotowoltaikę również dla przedsiębiorstw. Jest to dotacja z programu Energia Plus, udzielana w formie pożyczki. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie inwestycji związanych z instalacją fotowoltaiczną. Beneficjentem może być małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo. Formą dofinansowania jest oprocentowana pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota ta wynosi od 0,5 miliona złotych do 300 milionów złotych. Może być ona częściowo umorzona, w wysokości 10% wpłaconej pożyczki, ale nie więcej niż jeden milion złotych. Okres finansowania nie może być dłuższy niż 15 lat.


Lokalne dofinansowania do fotowoltaiki 2022

Wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii są nie tylko ogólnopolskie programy. Wiele miast i gmin opracowało lokalne dofinansowania na fotowoltaikę 2022. Często uwzględniają one bezzwrotne dotacje lub niskooprocentowane pożyczki. Warunki i wysokość dopłat różnią się, w zależności od rodzaju proponowanej dotacji. Urzędy wojewódzkie i miejskie oferują odrębne dotacje do fotowoltaiki 2022. Dostępność regionalnych programów dofinansowania fotowoltaiki 2022 roku najlepiej sprawdzać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska, które najczęściej zajmują się wdrażaniem i realizacją systemów wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Poza powyższymi możliwościami dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w 2022 roku istnieją ulgi podatkowe dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw. Inwestycja w panele fotowoltaiczne składa się z wielu elementów. Od podatku dochodowego osoba fizyczna może odliczyć koszty poniesione z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane. Jeżeli w zestawieniu z dochodami inwestycja w fotowoltaikę okaże się sporym wydatkiem, to odpis od podatku można rozłożyć na 3 lata.


Podatek VAT a fotowoltaika

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z odliczenia podatku VAT, który wynosi 23% dla klientów biznesowych. Dla gospodarstw domowych podatek VAT wynosi 8%. Można go odliczyć także w uldze termomodernizacyjnej. Stawka VAT 8% liczona jest dla inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i mieszkań o powierzchni do 150 m2. Rolnicy, którzy używają energii z instalacji do pokrycia zapotrzebowania energetycznego we własnym gospodarstwie domowym, także otrzymają fakturę z 8% podatkiem VAT. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności gospodarczej stawka VAT wynosi 23%.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać jeszcze z jednej formy dofinansowania do fotowoltaiki 2022. Jest nią amortyzacja jednorazowa de minimis. Dotyczy ona środków trwałych, które przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty 50 tysięcy euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przysługuje użytkownikom mającym status małego podatnika. Z amortyzacji de minimis mogą skorzystać osoby fizyczne i prawne, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Amortyzacją jednorazową mogą być objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku, zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupę 3 stanowią kotły i maszyny energetyczne.

Skupiony mężczyzna w białej koszuli siedzi przy biurku i wpatruje się w komputer.
Przedsiębiorstwa, które decydują się na korzystanie z instalacji fotowoltaicznych, mogą liczyć na ulgi podatkowe i dofinansowania.

Kredyt zamiast dofinansowania do fotowoltaiki 2022

Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki 2022 nie zawsze będą rozpatrzone pozytywnie. Czasami czas oczekiwania na decyzję może być bardzo długi, co nie zawsze ma dobry wpływ na wykonanie inwestycji. Osoby lub przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się do dostępnych w 2022 roku programów dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, mogą skorzystać z pożyczki bankowej lub kredytu. Jest to jeden ze sposobów finansowania kosztów instalacji fotowoltaicznej. Banki oferują różnego rodzaju pożyczki i kredyty do sfinansowania inwestycji. Do najbardziej podstawowych zaliczany jest kredyt gotówkowy. Pozyskane w ten sposób środki finansowe mogą być wydatkowane w dowolny sposób. Oprócz niego banki proponują kredyty celowe. Jeżeli celem jest zakup instalacji fotowoltaicznej, środki muszą być wydane dokładnie na tę inwestycję. Jest to kredyt udzielany na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu jest to tańsza opcja niż tradycyjna pożyczka.

Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości i ogranicza koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Każde przedsiębiorstwo, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, może zaliczyć wydatki poniesione na fotowoltaikę do kosztów uzyskania przychodu. Dobrym rozwiązaniem jest kredyt inwestycyjny. Opłacalne jest wydzielenie inwestycji fotowoltaicznej z szerszej rozbudowy nieruchomości.


Leasing zamiast dopłaty do instalacji fotowoltaicznej 2022

Coraz popularniejszym sposobem na inwestowanie w odnawialne źródła energii jest leasing konsumencki. Nie wymaga opłaty początkowej. Rata miesięczna jest niższa niż w przypadku zaciągniętego kredytu. Podczas całego trwania umowy leasingowej obowiązuje gwarancja na wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej. Po koniec lub w trakcie umowy możliwy jest wykup instalacji na bardzo korzystnych warunkach. Istnieje też opcja odkupienia paneli wraz ze zwiększeniem mocy instalacji. Leasing paneli fotowoltaicznych jest skierowany do przedsiębiorstw działających dłużej niż 12 miesięcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego. Leasing operacyjny jest korzystny dla przedsiębiorców. To  sposób dzierżawy środków trwałych. Przedsiębiorstwo korzysta z fotowoltaiki w ramach miesięcznych rat leasingowych. Opłatę wstępną i raty leasingowe można wliczać w koszty uzyskania przychodu. Natomiast leasing finansowy polega na podziale raty na część kapitałową i odsetkową. Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, a odsetki wlicza się w koszty uzyskania przychodu. VAT od kapitału i odsetek płaci się na początku, po wydaniu instalacji do użytkowania. Na koniec okresu leasingowego system staje się własnością przedsiębiorcy.

Przedstawiając się na energię pozyskiwaną ze słońca, można znacząco ograniczyć ilość dwutlenku węgla w powietrzu. Troska o środowisko naturalne jest obecnie bardzo ważna. Inwestując w panele fotowoltaiczne, zyskuje się wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Fotowoltaika pozwala ograniczyć rachunki za prąd nawet o 90%, dając bezpośrednie korzyści w postaci oszczędności finansowe. Dotacje na fotowoltaikę 2022 są w stanie znacznie zwiększyć opłacalność inwestycji w energetykę słoneczną.

Jest kilka opcji uzyskania pomocy w sposobie dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku:

 • firmy fotowoltaiczne zapewniają swoim klientom wsparcie w zakresie pozyskiwania optymalnej formy wsparcia,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska zajmują się rozdysponowywaniem środków przeznaczonych na wsparcie odnawialnych źródeł energii,
 • firmy doradcze oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowania, skierowanego do osób fizycznych oraz małych i dużych przedsiębiorstw lub wspólnot mieszkaniowych,
 • prostym i wygodnym narzędziem są wyszukiwarki internetowe. Wszystko zależy od tego, z jakiego programu skorzystasz. Ogólnokrajowe programy niemal zawsze skierowane są do konkretnego grona odbiorców. Z kolei programy regionalne mają szerszy zakres beneficjentów. W dofinansowaniu możliwe jest otrzymanie bezzwrotnej dotacji lub preferencyjnej pożyczki.

Większość programów, rozpoczętych w 2022 roku, ma być realizowana przez najbliżej kilka lat. Stosunkowo wysokie dotacje obniżają koszty inwestycji i w połączeniu z ciągłym wzrostem cen prądu zwiększają opłacalność inwestycji. Zawraca się ona zazwyczaj w przeciągu kilku lat.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udało się! Komentarz został przesłany do moderacji. Błąd
Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 888 332 750

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]

Adres magazynu
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00