Suggest
Ulubione są puste
Menu
 
Instalatorzy w trakcie montażu systemu fotowoltaicznego na dachu. Obok podpis "Instalator miesiąca"

Zostań “Instalatorem Miesiąca” – konkurs!

Anna Magiera / 2023-05-30 / novotegra

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie “Instalator Miesiąca”! Zgłoś swoją realizację i wygraj atrakcyjną nagrodę!

Zrealizowałeś instalację fotowoltaiczną opartą na systemie montażowym novotegra? Koniecznie zgłoś ją do konkursu i zostań “Instalatorem miesiąca”!

W trakcie każdego miesiąca będziemy zbierać zgłoszenia, spośród których wyłonimy najlepsze projekty! Do wygrania bony o wartości zależnej od zajętego miejsca:

 • I miejsce – bon 1500 PLN netto (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 10 000 PLN netto)
 • II miejsce – bon 1000 PLN (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 8 000 PLN netto),
 • III miejsce – bon 500 PLN (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 5000 PLN netto).

Bony przeznaczone są do wykorzystania na produkty novotegra dostępne na naszym Webshopie! Bony należy wykorzystać w trakcie 3 miesięcy od ich otrzymania.

Wyślij zdjęcia swoich projektów na adres: m[email protected]!

Ogłoszenie wyników konkursu następuje na początku każdego kolejnego miesiąca! Szczegóły oraz regulamin poniżej!


Regulamin konkursu

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Instalator Miesiąca(zwanego dalej “Konkursem”), jest BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000871718; REGON 387608799; BDO 000533812; NIP: PL 5130268790 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Zgłaszających i Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs jest ogłoszony na profilach Organizatora – BayWa r.e. Solar Distribution oraz novotegra PL – za pośrednictwem portalu Facebook (zwanym dalej “Fanpage”), a także przy pomocy narzędzia newslettera oraz na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenia dokonuje się drogą mailową, wysyłając na adres [email protected] swój projekt.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem skarg i reklamacji związanych z Konkursem sprawuje Organizator.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa. W szczególności, wynik Konkursu zależy od indywidualnych starań oraz rywalizacji Uczestników i nie jest zależny od przypadku.
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Przedsiębiorców, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z instalacją fotowoltaiki na terytorium Rzeczpospolitej Polski (firma instalatorska);
  2. posiada konto na platformie zakupowej dostępnej na stronie baywa-re.pl;
  3. przystąpił w sposób dobrowolny do Konkursu zgodnie z Regulaminem;
  4. zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora;
  7. oświadcza, iż posiada prawa do Pracy Konkursowej oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy konkursowej (zgłoszonych zdjęć) dla własnych celów marketingowych. W przypadku, gdy Praca Konkursowa została utworzona przez pracownika lub współpracownika Uczestnika, Uczestnik oświadcza, iż posiada wystarczające umocowanie do rozporządzania nią.
 2. Zatrudniony przez Uczestnika pracownik lub współpracownik („Pracownik Uczestnika”), za uprzednią zgodą Uczestnika, może zgłosić Pracę Konkursową, przy czym za Uczestnika uważa się każdorazowo wyłącznie przedsiębiorcę identyfikującego się numerem NIP. Pracownik Uczestnika zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Uczestnika (swojego pracodawcy / zleceniodawcy) na wzięcie udziału w jego imieniu w Konkursie. Pracownik Uczestnika przed wysłaniem Pracy Konkursowej powinien przenieść na Uczestnika autorskie prawa majątkowe do zdjęcia lub zdjęć publikowanych przez niego wraz ze zgłoszeniem oraz oświadczyć, iż nie będzie korzystał z przysługujących mu osobistych praw autorskich. Zasady przeniesienia majątkowych praw autorskich ustala Pracownik Uczestnika z Uczestnikiem bez udziału Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeniesienie majątkowych praw autorskich przez Pracownika Uczestnika na Uczestnika.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 • NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano Nagrody dla trzech Uczestników w miesiącu wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 2. Nagrodami w Konkursie każdego miesiąca są: za I miejsce – bon o wartości 1500 PLN netto (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 10 000 PLN netto), za II miejsce – bon o wartości 1000 PLN (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 8 000 PLN netto), za III miejsce – bon o wartości 500 PLN (dla kolejnego jednorazowego zakupu novotegra powyżej 5000 PLN netto). Bony są przeznaczone do wykorzystania na produkty novotegra dostępne na platformie zakupowej BayWa r.e. Solar Systems: baywa-re.pl. Bony należy wykorzystać w trakcie 3 miesięcy od ich otrzymania. Po tym czasie każdy bon zostaje unieważniony.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Nagród konkursowych.
 5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę bądź inne świadczenia. Nagrody nie mogą zostać zbyte na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.
 6. Uczestnikom nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 7. Nagroda nie może zostać przekazana innemu podmiotowi niż Uczestnik.
 8. Nagroda może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie przez Uczestników posiadających zarejestrowane konto na platformie zakupowej B2B: baywa-re.pl.
 9. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestnika o wartości przekazanej Nagrody w celu wywiązania się przez Uczestnika z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Uczestnik zobowiązany jest do uwzględnienia wartości otrzymanej Nagrody w przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach właściwych dla prowadzonej działalności.
 • MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs udostępniany w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilach Organizatora pod adresami: BayWa r.e. Solar Distribution oraz novotegra PL, a także poprzez narzędzie newsletter i stronę internetową.
 2. Konkurs trwa od dnia 01.06.2023 do odwołania.
 • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnik przystępuje do Konkursu, wysyłając zdjęcia zamontowanej przez siebie lub firmę, w której pracuje, instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem systemu montażowego novotegra drogą mailową na adres: [email protected] („Praca konkursowa”).
 2. Zgłoszenie Pracy konkursowej potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
 3. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. ust. 1 Regulaminu.
 5. Zgłoszenia Prac konkursowych do udziału w Konkursie rozpatrywane są przez okres trwania Konkursu.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.
 7. O przyznaniu nagród decyduje Komisja konkursowa w drodze oceny poprawności oraz atrakcyjności wykonania Prac konkursowych opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Komisja konkursowa swoją ocenę dokona na podstawie kryterium: zgodności z Regulaminem, poprawności technicznej wykonanej instalacji, jej estetyki, wysokiej jakości wykonania instalacji, a także atrakcyjności materiału zdjęciowego.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców w miesiącu, którzy zostaną nagrodzeni.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić wiele Prac konkursowych.
 10. Przesłane zgłoszenie, czyli zdjęcia instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na systemie novotegra, nie musi być wykonane w danym miesiącu (instalacja mogła być zamontowana np. w poprzednim roku – nie jest to czynnik wykluczający z Konkursu).
 11. Dostarczone Prace konkursowe będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie danego miesiąca, w którym zostały wysłane (np. z Prac wysłanych w czerwcu, Zwycięzcy będą wybrani w lipcu, z Prac wysłanych w lipcu, Zwycięzcy będą wybrani w sierpniu itd.).
 12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą mailową w ciągu 8 dni roboczych od momentu zakończenia danego miesiąca Konkursu.
 13. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona przez Organizatora na profilach Facebook oraz w newsletterze.
 14. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości prywatnej, o której mowa w ust. 9 powyżej, wiadomości prywatnej z następującymi danymi: firma (nazwa) Uczestnika; numer NIP; adres korespondencyjny na terenie Polski, numer telefonu lub adres e-mail.
 15. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 11 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 16. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 11 powyżej.
 17. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
 18. Otrzymana przez Uczestników nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i powinna zostać opodatkowana przez Uczestnika samodzielnie, na przyjętych przez niego zasadach dotyczących opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Organizator nie jest płatnikiem podatku i nie odpowiada za prawidłowość rozliczenia podatku przez Uczestnika w związku z przekazaną nagrodą.
 19. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, wydanie nagrody zwycięzcy okaże się niemożliwe, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, w szczególności na skutek braku odpowiedzi na wezwanie Organizatora do podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do otrzymania nagrody – zwycięzca ten traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu procedury opisanej w § 6.
 20. Uczestnik w dowolnym momencie trwania Konkursu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 lub elektronicznej na adres: [email protected].
 21. Wysyłając zdjęcia konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich upowszechnianie w dowolny sposób i dowolnymi kanałami przez spółkę BayWa r.e. Solar Systems, novotegra oraz spółki pokrewne. Zgoda na to może zostać wycofana przez Uczestnika w każdym momencie, pisząc na adres: [email protected].
 • ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika lub Pracownika Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników i Pracowników Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania w ramach Konkursu są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, naruszają prawo, dobre obyczaje lub Regulamin, w szczególności zaś Uczestników, którzy samodzielnie lub za pośrednictwem swoich pracowników:
  1. umieszczają w ramach Konkursu treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, poglądy religijne, narodowość lub pochodzenie etniczne, propagujące ideologie totalitarne, zawierające wulgaryzmy lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. zamieszczają prace konkursowe naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich;
  3. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  4. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  5. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  6. ingerują w mechanizm działania Konkursu.
 4. W Konkursie podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę zgłoszenia naruszające ust. 3 powyżej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia powstałych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 390, 32-080 Zabierzów. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w BayWa r.e.:  https://solar-distribution.baywa-re.pl/pl/ochrona-danych/
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik lub Pracownik Uczestnika powinien się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
 3. W związku z uczestniczeniem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika lub jego pracownika (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, adres, tj. ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz pracowników (jeśli dotyczy) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia i realizacji Nagród konkursowych oraz wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Dane osobowe Uczestnika lub pracownika Uczestnika będą przetwarzane na następujących zasadach:
Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem – uczestnictwo w Konkursieart. 6 ust. 1 lit b) RODO -– niezbędność do wykonania umowyDo czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (tj. zakończenia Konkursu, rezygnacji z udziału lub wykluczenia Uczestnika)
Wypełnienie ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnegoart. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnegoPrzez 6 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym spełniony został obowiązek prawny (w szczególności rozliczony podatek w związku z przyznaną w ramach Konkursu nagrodą)
Ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestnikaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes OrganizatoraPrzez 6 (sześć) lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wygasła umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
Udzielanie odpowiedzi na zapytania Uczestnikaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes OrganizatoraPrzez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora; 
  2. podmioty z grupy kapitałowej Organizatora świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora; 
  3. podmioty (w tym m.in. agencje marketingowe, firmy wspierające budowę i obsługę serwisów internetowych) wspierające Organizatora w organizacji Konkursu, prowadzeniu platformy sprzedażowej – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 
  4. organy administracji publicznej, np. organy skarbowe (dla celów rozliczenia Nagród konkursowych); 
  5. operatorzy pocztowi lub kurierzy – dla celów związanych z dystrybucją Nagród konkursowych. 
 2. Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, podmioty danych mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. wycofania udzielonej zgody.
 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie są przez administratora profilowane.
 3. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skierować odpowiednie żądanie do Organizatora.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza właściwe przepisy prawa, w tym RODO.
 5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. W zakresie, w jakim praca konkursowa (zgłoszenie) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza i zapewnia, że jest twórcą tej fotografii, zaś zgłoszenie i fotografia nie są obciążone prawami osób trzecich, a jej zgłoszenie w ramach Konkursu i opublikowanie na Fanpage w związku z realizacją Konkursu nie narusza praw wyłącznych osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika zgłoszenie wysyła Pracownik Uczestnika, pracownik potwierdza, iż uprzednio skutecznie przeniósł majątkowe prawa autorskie do fotografii i treści zgłoszenia na Uczestnika.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej od Organizatora. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Skutecznie złożone reklamacje rozpatrywane będą pisemnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Organizator dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory i roszczenia pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem były rozstrzygane polubownie.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.06.2023 i trwa do odwołania.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: https://solar-distribution.baywa-re.pl/pl/blog/2023/05/zostan-instalatorem-miesiaca-konkurs/
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i prawa polskiego.
 4. Akcja nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. O każdej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Fanpage Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie skutkować pogorszeniem sytuacji prawnej Uczestników, a zwłaszcza nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Related articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udało się! Komentarz został przesłany do moderacji. Błąd
Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 888 332 750

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]

Adres magazynu
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00