Login Zaloguj
Suggest
Zapomniałeś hasła?
y Nie używaj tej funkcji podczas logowania się na komputerze publicznym.
Rejestracja
Basket
Suggest
Koszyk jest pusty
Suggest
Dodano
Menu Menu Close

Informacje o ochronie danych osobowych BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o.

Wstecz

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. i jej spółki zależne (zwane dalej wspólnie w skrócie „BayWa r.e.”) przetwarzają Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych w naszym przedsiębiorstwie oraz przysługujących Państwu roszczeniach i prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. (zwane dalej w skrócie „RODO”). 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?

Podmiot odpowiedzialny to BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o., ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, NIP 513-026-87-90, REGON 387608799, tel. +48 888 332 750, email: biuro.solarsystemspl(at)baywa-re.com.

Inspektor ds. ochrony danych firmy BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. jest dostępny pod podanym wyżej adresem lub adresem e-mailowym biuro.solarsystemspl(at)baywa-re.com.

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu oraz w ramach stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy dane otrzymane od wywiadowni, stowarzyszeń ochrony praw wierzycieli, firm, z którymi utrzymujemy trwałe stosunki handlowe, oraz dane pochodzące ze źródeł dostępnych publicznie (rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów stowarzyszeń, ksiąg wieczystych, mediów).

Do danych osobowych zaliczają się Państwa dane stałe/kontaktowe, takie jak:

 • w przypadku klientów prywatnych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane bankowe
 • w przypadku firm lub dostawców: nazwa przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, NIP, numer przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe osoby do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe

Ponadto przetwarzamy także następujące pozostałe dane osobowe:

 • informacje na temat naszych stosunków handlowych, takie jak dane umowne, dane dot. zamówień, dane dot. obrotów, historia klientów i dostawców, dokumenty z narad, dane dot. pojazdów mechanicznych,
 • informacje na temat Państwa statusu finansowego (np. dane na temat wypłacalności),
 • dane dot. reklamy i dystrybucji,
 • dane dokumentacyjne (np. protokoły z konsultacji), dane graficzne,
 • informacje związane z komunikacją elektroniczną z firmą BayWa r.e. (np. adres IP, dane logowania), 
 • inne dane otrzymane od Państwa w ramach naszych relacji handlowych (np. podczas rozmów z klientami),
 • dane, które sami generujemy na podstawie danych stałych/kontaktowych oraz innych danych, np. przy pomocy analiz potrzeb i potencjału klientów,
 • dokumentację Państwa oświadczenia zgody na otrzymywanie np. biuletynów,
 • dane graficzne z systemów monitoringu,
 • zdjęcia zrobione podczas imprez publicznych.

3. W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w aktualnie obowiązującym brzmieniu: 

w celu spełnienia obowiązków umownych i poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w celu zaopatrzenia i logistyki, w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz ich analizy. Dane są przetwarzane zwłaszcza w przypadku pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu i realizacji umów, np. w następujących przypadkach:

 • założenie i prowadzenie konta klienta lub konta dostawcy
 • dostawa zamówień
 • prowadzenie kart klientów
 • udział w konkursach 
 • przesyłanie informacji, np. zamówionych katalogów

w celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do spełnienia różnych obowiązków prawnych np. wynikających z kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego, przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących produktów, takich jak rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych.

w celu obrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na podstawie wyważenia interesów może nastąpić przetwarzanie danych wykraczające poza wykonanie umowy w celu obrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu obrony uzasadnionych interesów następuje np. w następujących przypadkach:

 • Konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami i stowarzyszeniami ochrony praw wierzycieli w celu ustalenia danych dot. wypłacalności oraz prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności w celu identyfikacji ryzyka nieściągalności wierzytelności u wspólnych klientów, 
 • Reklama lub marketing, 
 • Działania mające na celu zarządzanie działalnością i rozwijanie produktów i usług,
 • Prowadzenie w koncernie bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klientów,
 • Działania mające na celu ochronę placówek BayWa r.e. przed zachowaniami sprzecznymi z umową lub prawem np. kontrole dostępu, monitoring wideo, 
 • W ramach dochodzenia na drodze prawnej.

w ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, dane te będę przetwarzane zgodnie z celami ustalonymi w deklaracji zgody i w określonym tamże zakresie. Zgodę, np. na przesyłanie biuletynu, można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Państwa dane wykorzystujemy także do informowania Państwa o zamówieniach, produktach lub akcjach marketingowych i polecania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić całkowity lub częściowy sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych w celach reklamowych. Sprzeciw ten jest bezpłatny. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  

Rekomendacje produktów za pośrednictwem e-maila

Firma BayWa r.e. ma prawo wykorzystywać adres e-mail podany przez Państwa podczas zamawiania produktu lub usługi do przesyłania reklamy bezpośredniej dotyczącej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów będą Państwo od nas otrzymywać niezależnie od tego, czy zamówili Państwo subskrypcję biuletynu.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów e-mailem, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swojego adresu w tym celu, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  

Biuletyn

W celu wysyłki biuletynu korzystamy z tzw. metody double opt-in, co oznacza, że zaczniemy wysyłać Państwu biuletyn e-mailem dopiero wówczas, gdy w wyraźny sposób potwierdzą Państwo, że mamy włączyć usługę biuletynu. Następnie wyślemy Państwu e-maila z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego biuletynu poprzez kliknięcie linku zawartego w tej wiadomości. 
W przypadku, gdy nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas biuletynu, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację w formie pisemnej, korzystając z danych podanych w punkcie 1.

Każdy biuletyn zawiera także link do rezygnacji.

5. Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności

Przekazywanie danych do Biura Informacji Gospodarczej

Firma BayWa r.e. przekazuje dane osobowe zgromadzone w ramach zawartych z Państwem umów dotyczące złożenia wniosku, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz dane na temat zachowań niezgodnych z umową lub oszukańczych wywiadowni gospodarczej Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., zwanej dalej KRD. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do obrony uzasadnionych interesów BayWa r.e. lub osób trzecich i nie przeważają interesy ani podstawowe prawa czy swobody danej osoby wymagające ochrony danych osobowych. Wymiana danych z KRD służy także spełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących sprawdzenia wypłacalności klientów (§ 505a i 506 Kodeksu Cywilnego). Bliższe informacje na temat działalności firmy KRD można znaleźć w biuletynie informacyjnym KRD zgodnie z art. 14 RODO lub w Internecie pod adresem krd.pl/Pages/Polityka-prywatnosci.aspx.

Przekazywanie danych innym wywiadowniom

Firma BayWa r.e. korzysta także z usług następujących wywiadowni, aby w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu zasięgnąć informacji na temat wypłacalności: Bisnode, Euler Hermes, Kaczmarski Group Sp.J.

Prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności

Jeżeli w ramach dopuszczalności prawnej zasięgamy informacji na temat Państwa wypłacalności (np. w wywiadowni), przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki koncernu objęte zarządzaniem kredytami BayWa. Ma to na celu ułatwienie przetwarzania procesów w przypadku wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka nieściągalności wierzytelności. Korzystanie z bazy danych dot. wypłacalności ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy dla danego przedsiębiorstwa koncernu zachodzi uzasadniony interes.

6. Kto otrzymuje moje dane?

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, odpowiadamy za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające mają obowiązek traktować Państwa dane w sposób poufny i przetwarzać je wyłącznie w ramach świadczenia usług. Podmioty przetwarzające otrzymują Państwa dane, jeżeli potrzebują ich do wykonania danej usługi. To np. dostawcy usług IT, którzy dbają o funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego, oraz agencje reklamowe i adresowe, które organizują dla nas akcje promocyjne.

Państwa dane są przetwarzane w bazach danych klientów BayWa r.e. Wspomniane bazy danych klientów służą podnoszeniu jakości danych klientów (uniknięcie dublowania, oznaczanie klientów, którzy zmienili adres/zmarli, korekta adresów) i umożliwiają dodanie danych ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom koncernu BayWa objętym dostępem do bazy danych klientów BayWa (spółki uczestniczące) i mogą być wykorzystywane do realizacji spersonalizowanego marketingu bezpośredniego (np. biuletyn), marketingu internetowego i personalizacji sklepu internetowego.

Baza danych klientów ma umożliwić spółkom uczestniczącym opiekującym się tymi samymi klientami korzystanie z informacji o tych klientach w skali całej organizacji. Ma to na celu dostarczanie klientom zawsze aktualnych i dopasowanych informacji. Takie przetwarzanie stanowi profilowanie w myśl art. 4 RODO. 

Jeżeli złożenie oferty/sprzedaż nastąpi za pośrednictwem portalu producenta, dane udostępnione przez Państwa będą przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta. 

W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia na drodze prawnej odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy, sądy i audytorzy zewnętrzni.

Ponadto w celu negocjowania warunków umowy i wykonania umowy i w przypadku sprzedaży projektów także inwestorzy odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie i usługodawcy.

7. Jak długo trwa przechowywanie moich danych?

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia relacji handlowych lub upływu obowiązujących okresów gwarancyjnych, okresów przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego lub podatkowego) oraz do momentu zakończenia sporów prawnych, w których dane te są potrzebne jako dowód. 

W przypadku monitoringu wideo dane graficzne są z reguły usuwane po 7 dniach.

8. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?

8.1. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

BayWa r.e. wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. pliki cookie i piksele (zwane dalej „plikami cookie”). Są to małe pliki tekstowe lub graficzne, które przeglądarka umieszcza na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon itp.) w celu przechowywania określonych informacji podczas wywoływania naszej strony internetowej za pomocą tego urządzenia. Pliki cookie są akceptowane przez przeglądarkę internetową i służą do identyfikacji Państwa urządzenia.

Korzystamy z nich, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Rozpoznawany jest przy tym wyłącznie znajdujący się na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub jeśli jest to absolutnie konieczne do korzystania z wywołanych przez Państwa usług. 
Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w taki sposób dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i pozwalać na to tylko w pojedynczych przypadkach. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Objaśnienia dotyczące zakresu i funkcjonalności plików cookie używanych przez BayWa r.e. na stronie internetowej firmy znajduje się poniżej:

a. Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania już wprowadzonych informacji (np. nazwa użytkownika, wybór języka lub miejsce, w którym się Państwo znajdują) oraz do oferowania użytkownikowi lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Ten typ plików cookie umożliwia również korzystanie z żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów wideo. Gromadzone są dane zanonimizowane, a Państwa aktywność na innych witrynach internetowych nie jest rejestrowana. 

b. Cookie dotyczące preferencji 

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. 

c. Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pomagają nam w zbieraniu informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, takich jak np. liczba odwiedzających i źródło ruchu. Dzięki tym informacjom możemy mierzyć wydajności naszej strony internetowej i wprowadzać ulepszenia. Analityczne pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, jakie treści wywoływane są najczęściej, a jakie najrzadziej, czy występują komunikaty o błędach oraz w jaki sposób użytkownik porusza się po naszej stronie internetowej. Zgromadzone dane są agregowane i tym samym anonimowe. Identyfikacja użytkownika nie jest podana. Używamy tych plików cookie wyłącznie w celu poprawy wydajności stron internetowych BayWa r.e. i związanych z nimi doświadczeń użytkowników. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie zanonimizowane gromadzenie danych dotyczących Państwa aktywności, mogą Państwo to uniemożliwić, wyłączając pliki cookie w przeglądarce.

d. Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są szczególnie istotne dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do mierzenia skuteczności konkretnych kampanii. Te rodzaje plików cookie rozpoznają, czy strona internetowa została odwiedzona, czy nie. Informacja ta może zostać przekazana osobom trzecim. Pliki cookie, które służą poprawie docierania do grupy docelowej i reklamie, są często powiązane z funkcjonalnościami stron internetowych osób trzecich.

8.2. Konkretnie stosowane pliki cookie

Konkretne rodzaje plików cookies wykorzystywanych na każdej ze stron BayWa r.e. opisano na danej stronie. W stopce na każdej ze stron dostępne jest łącze o nazwie "Śledzenie danych i rezygnacja”. W tym miejscu można również znaleźć łącza umożliwiające rezygnację z korzystania z plików cookies.

9. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?

Przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej odbywa się w pojedynczych przypadkach i wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.

10. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszalności danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa ochrony danych. 

Prawo dostępu do danych

Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie ingeruje w Państwa uzasadnione interesy ochronne. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć powody stojące na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych np. w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.

Niezależnie od skorzystania z przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie będzie stał temu na przeszkodzie ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

 • kwestionują Państwo poprawność danych; ograniczenie będzie obowiązywać przez okres, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych,
 • nie potrzebujemy już danych do realizacji przewidzianego celu, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych 

Mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia swoich danych w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie i możliwości przesłania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli

 • przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej przez Państwa i podlegającej odwołaniu zgody lub w celu wykonania umowy między nami, a
 • przetwarzanie następuje przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać od nas przesłania swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili, bez podawania przyczyny mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania reklamy bezpośredniej.

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy europejskie prawo ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Mają Państwo także prawo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla BayWa r.e., którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub realizacji zamówienia lub nie będziemy mogli wykonać dotychczasowej umowy i wobec tego będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie mają Państwo jednak obowiązku udzielać zgody na przetwarzanie danych nieistotnych dla wykonania umowy lub niewymaganych ustawowo.

Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 888 332 750

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]

Adres magazynu
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00