Blog icon
|
Suggest
Ulubione są puste
Menu
 

Ogólne Warunki Sprzedaży w firmie BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. („OWS”)

Ogólne Warunki Sprzedaży w firmie BayWa r.e. Solar Systems sp. z o.o. („OWS”)

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2024

 

1. Postanowienia ogólne

​​​​​​1.1. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i reguluje zasady korzystania z platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://solar-distribution.baywa-re.pl/pl/ (zwanej dalej „Platformą Zakupową Webshop”) („Regulamin”).

1.2. Niniejszy dokument określa także ogólne warunki sprzedaży stanowiące element treści każdej Umowy sprzedaży zawieranej z BayWa r.e Solar Systems sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie 32-080, ul. Krakowska 390, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000871718, NIP: 5130268790, REGON: 387608799 Numer BDO: 000533812 (zwaną dalej jako „Sprzedawca” lub „BayWa r.e.”), posiadającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych na rzecz Klienta będącego i działającego jak przedsiębiorca (zwane dalej jako „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub w skrócie „OWS”).

1.3. Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter sprzedawanych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ich oferowania tylko na rzecz przedsiębiorców, działających jako profesjonalne podmioty, którzy dokonują zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w szczególności prowadzą działalność instalatorską Towarów lub dalszą ich sprzedaż. 

1.4. Składając Zamówienie w BayWa r.e. i akceptując niniejszy Regulamin i OWS, Klient będący przedsiębiorcą oświadcza, że transakcje zawierane poprzez Platformę Zakupową Webshop lub w drodze wiadomości e-mail, są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą i mają dla niego charakter zawodowy.

1.5. OWS obowiązują w stosunku do każdej Umowy sprzedaży realizowanej przez Sprzedawcę, chyba że Strony, za wyraźną zgodą BayWa r.e. pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail, ustaliły inne Indywidualne Warunki. Stosowanie jakichkolwiek wzorców umów Klienta jest wyłączone.

1.6. Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie: 

Adresy e-mail:

Ogólny: biuro.solarsystemspl(at)baywa-re.com

Obsługa zamówień: zamowienia.solarsystemspl(at)baywa-re.com

Sprzedaż i doradztwo techniczne: sprzedaz.solarsystemspl(at)baywa-re.com

Reklamacje:reklamacje.solarsystemspl(at)baywa-re.com

Telefon: +48 888 332 750

Centrala: + 48 12 397 82 00

1.7. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności w jej aktualnym brzmieniu. 

1.8. Niniejszy Regulamin i OWS może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany ze strony internetowej Platformy Zakupowej Webshop.

 

2. Definicje 

2.1. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Indywidualne Warunki – indywidualnie ustalone z Klientem warunki Umowy sprzedaży, określające w szczególności sposób i czas dostawy lub warunki płatności, w tym Kredytu Kupieckiego, a także dodatkowe zabezpieczenia Umowy sprzedaży.

2.3. Klient – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) zawierający Umowę sprzedaży z BayWa r.e. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w ramach której zawierana Umowa sprzedaży ma dla niego charakter zawodowy. 

2.4. Konto – indywidualne konto na Platformie Zakupowej Webshop, do którego przypisane są dane Klienta, podane przy rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem i OWS. Z chwilą aktywacji Konta przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy o prowadzenie Konta.

2.5. Koszyk – element oprogramowania Platformy Zakupowej Webshop, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu.

2.6. Kredyt Kupiecki – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta kwota zobowiązań z tytułu zakupu Towarów, za które Klient, za zgodą Sprzedawcy, może zapłacić po dostarczeniu Towaru, we wskazanym na fakturze terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta; przyznanie i zmiana wartości Kredytu Kupieckiego należy do wyłącznej decyzji Sprzedawcy.

2.7. Opiekun Klienta – osoba odpowiedzialna ze strony Sprzedawcy za kontakt z Klientem. Opiekun Klienta może ustalać Indywidualne Warunki Umowy sprzedaży z Klientem zgodnie z udzielonym mu przez BayWa r.e. upoważnieniem. Dane Opiekuna Klienta są dostępne po zalogowaniu się do Konta.

2.8. Platforma Zakupowa Webshop – platforma zakupowa prowadzona przez BayWa r.e. dostępna pod adresem https://solar-distribution.baywa-re.pl/. Pełny dostęp do Platformy Zakupowej Webshop jest możliwy tylko po uprzednim zarejestrowaniu się przez Klienta, weryfikacji prowadzonej działalności i jej profesjonalnego charakteru oraz utworzeniu Konta. 

2.9. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie Sprzedawcy złożone w formie wiadomości e-mail po weryfikacji Zamówienia, stanowiące przyjęcie oferty złożonej przez Klienta i określające warunki Umowy sprzedaży. 

2.10. Reklamacja Towaru – prawo do zgłoszenia do Sprzedawcy niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (tj. brak lub niezgodność otrzymanego Towaru z Umową sprzedaży) lub uszkodzenia Towaru w transporcie wraz z odpowiednim żądaniem.

2.11. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Sprzedawcy jak i Klienta, i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej w myśl niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są w szczególności: cyberataki, wojna, stan wojenny, rozruchy, zamieszki, rewolucje, ataki terrorystyczne, strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa, klęski żywiołowe, w tym powódź, trzęsienie ziemi, epidemia, pandemia, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację usług lub Zamówienia lub Umowy sprzedaży.

2.12. Strony – wspólnie Sprzedawca i Klient.

2.13. Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę, będące przedmiotem Umowy sprzedaży. 

2.14. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny; na treść Umowy sprzedaży składa się Zamówienie, Potwierdzenie zamówienia, OWS oraz ewentualne, ustalone z danym Klientem, Indywidualne Warunki.

2.15. Umowa o prowadzenie Konta – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia przez BayWa r.e. Konta Klienta w ramach Platformy Zakupowej Webshop.

2.16. Użytkownik – osoba fizyczna prawidłowo umocowana do działania w imieniu Klienta, w tym do składania Zamówień na Platformie Zakupowej Webshop oraz w formie wiadomości e-mail, a także do bieżącego kontaktu ze Sprzedawcą. 

2.17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta, składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Webshop lub w formie wiadomości e-mail, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

3. Korzystanie z Platformy Zakupowej Webshop – usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

 • prowadzenie indywidulanego Konta na Platformie Zakupowej Webshop,
 • umożliwienie Klientom lub Użytkownikom działającym w imieniu Klienta składania Zamówień na Platformie Zakupowej Webshop,
 • wysyłka newslettera, za zgodą Klienta lub Użytkownika.

3.2. W celu utworzenia Konta Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Utworzenie Konta i korzystanie z Platformy Zakupowej Webshop jest możliwe dla Klienta dysponującego następującym wyposażeniem: (1) komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; (3) aktywne konto e-mail.

3.3. Utworzenie i korzystanie z Konta wymagają dokonania przez Klienta rejestracji na Platformie Zakupowej Webshop i podania danych:

 • imię, nazwisko i firma lub nazwa Klienta,
 • ważny numer NIP,
 • adres siedziby Klienta,
 • adres e-mail do wysyłki dokumentów oraz faktur, przy czym poprzez akceptację niniejszych OWS Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
 • imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkowników przypisanych do Konta Klienta, jako osób uprawnionych ze strony Klienta do wiążącego dla Klienta składania Zamówień i odpowiedzialnych za pozostawanie w kontakcie ze Sprzedawcą wraz z oświadczeniem, że Użytkownicy są upoważnieni do składania oświadczeń woli i wiedzy w ww. zakresie w imieniu Klienta,
 • adres wysyłki zamówionych Towarów, jeśli jest inny niż adres siedziby Klienta (adres wysyłki może być zmieniany każdorazowo przy składaniu danego Zamówienia),
 • hasło do Konta; Klient jest zobowiązany do zachowania danych logowania i hasła w poufności; hasło nie jest znane sprzedawcy. 

3.4. Konto Klienta jest aktywowane po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę. Weryfikacji podlega m.in. przedmiot działalności Klienta, rejestracja na białej liście podatników VAT lub w systemie VIES, a także inne elementy wymienione w dokumencie Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do uzupełnienia danych (w tym poszerzenia PKD), rejestracji na białej liście podatników VAT lub w systemie VIES a także dokonania innych czynności m. in. złożenia wyjaśnień bądź przesłania odpowiednich dokumentów.

3.5. Sprzedawca, przed aktywacją Konta, może kontaktować się z Klientem w celu weryfikacji podanych danych lub uzyskaniu dodatkowych informacji.  

3.6. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy aktywacji Konta Klienta, bez podawania przyczyny.

3.7. Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta wskazany podczas tworzenia Konta potwierdzenie prawidłowej rejestracji i aktywacji Konta. Z chwilą potwierdzenia aktywacji Konta dochodzi do zawarcia Umowy o prowadzenie Konta. Składanie Zamówień za pośrednictwem Platformy Zakupowej Webshop jest możliwe dopiero po aktywacji Konta.

3.8. Klient może posiadać tylko jedno Konto na Platformie Zakupowej Webshop, do którego dostęp może być przyznany kilku Użytkownikom, upoważnionym do składania Zamówień w imieniu Klienta. Konto Klienta jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Konta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom niż Użytkownicy, możliwości korzystania z Konta Klienta, w tym loginu i hasła dostępu do Konta.

3.9. Niezależnie od obowiązku wskazania danych Użytkownika w ramach tworzenia Konta (zgodnie z pkt. 3.3 lit. e. powyżej), Klient, działając przez osoby uprawnione do reprezentacji, ma obowiązek przekazania Sprzedawcy, na adres e-mail Opiekuna Klienta lub adres ogólny, listy wszystkich Użytkowników, którzy mogą w imieniu Klienta składać Zamówienia i są odpowiedzialne za pozostawanie w kontakcie ze Sprzedawcą, a także jej aktualizacji w przypadku zmian. Na żądanie Sprzedawcy, Klient zobowiązuje się dostarczyć w każdym momencie wszelkie dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Użytkownika do działania w imieniu Klienta. Zamówienia lub inne oświadczenia woli i wiedzy złożone przez osoby wskazane przez Klienta na liście Użytkowników lub na Koncie w Platformie Zakupowej Webshop są wiążące dla Klienta. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia i realizacji Zamówienia złożonego przez osobę, która nie jest wskazana na liście Użytkowników lub w stosunku do której nie zostały przedłożone dokumenty potwierdzające umocowanie danej osoby do działania w imieniu Klienta.

3.10. W trakcie obowiązywania Umowy o prowadzenie Konta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o każdej zmianie danych wymaganych do korzystania z Konta (m.in. w zakresie firmy, numeru NIP, adresu lub adresu poczty elektronicznej lub zmian w uprawnieniach zgłoszonych w ramach Konta Użytkowników) oraz zmianie listy Użytkowników przekazanej Sprzedawcy zgodnie z pkt. 3.9 powyżej, poprzez wysłanie informacji o zmienianych danych na adres e-mail Opiekuna Klienta lub adres ogólny. Do momentu zgłoszenia Sprzedawcy ew. zmian uznaje się podane przez Klienta dane za aktualne, w szczególności na cele skutecznych doręczeń lub składania przez Użytkowników wiążących dla Klienta Zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku poinformowania przez Klienta o zmianach ww. danych.

3.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych Klienta, w szczególności takich jak m.in. firma czy numer NIP lub zaniedbanie polegające na niezawiadomieniu Sprzedawcy o zmianie tych danych przed złożeniem Zamówienia.

3.12. W trakcie obowiązywania Umowy o prowadzenie Konta Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji, rozpoczęciu wobec niego postępowania ugodowego, postępowania sądowego lub administracyjnego, postępowania karno-skarbowego lub karnego.

3.13. Klient lub Użytkownik nie może używać Konta w sposób naruszający prawo, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub za pomocą Konta naruszać praw innych osób, w tym dóbr osobistych.

3.14. Klient lub Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z dezaktywacją Konta, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży. 

3.15. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie dokonać weryfikacji Klienta lub Użytkownika składającego Zamówienie, w szczególności czy Klient lub Użytkownik spełnia warunki określone w niniejszych OWS lub odpowiednio w sposób wskazany w pkt. 3.4, a także wezwać Klienta do dokonania czynności wskazanych w pkt. 3.4. W przypadku negatywnej weryfikacji Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę o prowadzenie Konta (co oznacza dezaktywację Konta) lub odmówić realizacji Zamówień lub odstąpić od Umowy sprzedaży.  

3.16. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą Umowy o prowadzenie Konta przez Sprzedawcę poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w pkt. 1.6 powyżej, w którym powinny zostać zawarte następujące informacje: dane Klienta, w tym adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego oraz krótki opis zaistniałego problemu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

3.17. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Konta wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem, przez osoby nieuprawnione, danych Klienta, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

3.18. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Platformy Zakupowej Webshop lub Konta z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy, za skutki których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.19. Platforma Zakupowa Webshop nie może być wykorzystywana przez Klienta do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.20. Usługa wysyłki newslettera polega na przesyłaniu, za zgodą Klienta lub Użytkownika, na wskazany i potwierdzony przez Klienta lub Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych oraz informacji o Towarach sprzedawanych przez Sprzedawcę. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji newslettera.

 

4. Zamówienia

4.1. Zamówienia (zarówno poprzez Platformę Zakupową Webshop lub drogą e-mailową) mogą składać wyłącznie Klienci posiadający aktywne Konto lub wskazani przez nich Użytkownicy.

4.2. Klient lub Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem aktywnego Konta lub poprzez wiadomość w formie e-mail wysłaną bezpośrednio do Opiekuna Klienta lub na jeden z poniższych adresów e-mail: biuro.solarsystemspl(at)baywa-re.com, sprzedaz.solarsystemspl(at)baywa-re.com oraz zamowienia.solarsystemspl(at)baywa-re.com.

4.3. Zamówienie jest ofertą złożoną przez i wiążącą Klienta, którą Sprzedawca może według swego wyboru przyjąć lub odrzucić. Brak możliwości zrealizowania Zamówienia w całości lub w części, a także odmowa jego przyjęcia do realizacji w całości lub w części nie będą powodowały powstania roszczeń Klienta przeciwko Sprzedawcy.

4.4. Sprzedawca obsługuje Zamówienia wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 8 do 16.

4.5. W przypadku złożenia do Sprzedawcy zapytania, Sprzedawca przesyła Klientowi pocztą elektroniczną wstępną ofertę opracowaną na podstawie tego zapytania, która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wówczas także Zamówienie Klienta i Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę. 

4.6. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Platformy Zakupowej Webshop niezbędne jest:

 • dokonanie wyboru rodzaju Towaru i jego ilości; 
 • określenie rodzaju, miejsca i preferowanego terminu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego;
 • zapoznanie się przez Klienta lub działającego w jego imieniu Użytkownika z ostatecznym brzmieniem treści wiążącego go Zamówienia, wyświetlanego na Platformie Zakupowej Webshop;
 • potwierdzenie zapoznania się i akceptację OWS przez Klienta;
 • złożenie Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Zamów teraz”.

4.7. Przesyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji Towaru oraz z potwierdzeniem zarejestrowania Zamówienia nie stanowią Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.8. Po otrzymaniu Zamówienia, a przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji związanych z Zamówieniem, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.9. W efekcie otrzymania Zamówienia (poprzez Platformę Zakupową Webshop lub drogą e-mailową), w przypadku jego akceptacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta lub działającego w imieniu Klienta Użytkownika składającego Zamówienie, Potwierdzenia Zamówienia wskazującego ostateczne warunki Umowy sprzedaży: rodzaj, ilość i cena zamawianego Towaru, warunki dostawy, orientacyjny termin dostawy oraz warunki płatności, w wyniku czego dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

4.10. Sprzedawca ma prawo odrzucić Zamówienie w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w szczególności ze względu na niedostępność Towarów wchodzących w skład Zamówienia, a także w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego Zamówienia.

4.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta lub działającego w jego imieniu Użytkownika przy składaniu Zamówienia polegające, w szczególności, na błędnym podaniu rodzaju lub ilości Towaru lub błędnym określeniu rodzaju, miejsca lub preferowanego terminu dostawy.

4.12. Informacje podane na Platformie Zakupowej Webshop (w szczególności dotyczące cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

5. Cena

5.1. Ceny podane na Platformie Zakupowej Webshop są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT. 

5.2. Ceny Towarów podane na Platformie Zakupowej Webshop nie zawierają kosztu dostawy Towarów. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju i ilości zamówionych Towarów jak i wybranej przez Klienta opcji dostawy Towaru.

5.3. Cena Towaru prezentowana na Platformie Zakupowej Webshop przed dodaniem Towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu Towaru do Koszyka. Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia Zamówienia. Sprzedawca może przyznać Klientowi, w ramach Indywidualnych Warunków, indywidualne rabaty.

5.4. Całkowita cena Towaru oraz koszty dostawy, a także koszty dodatkowych usług zamówionych przez Klienta (np. magazynowania) wskazane są w Potwierdzeniu Zamówienia.

5.5. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że cena powinna ulec zmianie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie i zaproponuje inną cenę. Postanowienia pkt. 4.5 stosuje się odpowiednio.

 

6. Płatność

6.1. Jeżeli z Indywidulanych Warunków nie wynika inaczej, całkowita cena za Towar uiszczana jest z góry, tj. jako „przedpłata”, zgodnie z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą proforma.

6.2. Wszelkich płatności Klient dokonuje na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę, wyłącznie w walucie wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że z Indywidulanych Warunków wynika inaczej, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, a w przypadku braku wskazania terminu płatności, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

6.3. Wykonywanie obowiązków Sprzedawcy wynikających z Umowy sprzedaży i bieg terminów rozpoczynają się po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej ceny za Towar lub, jeśli Indywidulane Warunki tak stanowią, zaliczki w wysokości określonej w Indywidulanych Warunkach (dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy).

6.4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta całkowitej ceny za Towar lub zaliczki za Towar zgodnie z Indywidulanymi Warunkami, Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Zamówienia i dostawy Towaru i może odstąpić od Umowy sprzedaży, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zapłaty.

6.5. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w terminie do 15 dnia miesiąca kolejnego po wpłacie zaliczki lub dokonaniu dostawy towaru lub wykonaniu usługi i przesyła ją na adres e-mail wskazany do wysyłki faktur przy rejestracji Konta. Klient jest odpowiedzialny za poprawność danych umieszczonych w Zamówieniu i będących podstawą wystawienia faktury VAT, jak również adresu e-mail, na który zostanie przesłana faktura VAT.

6.6. Na podstawie indywidualnej decyzji Sprzedawcy, Klientowi może zostać przyznany Kredyt Kupiecki, który jest uzależniony od weryfikacji Klienta dokonanej przez Sprzedawcę.

6.7. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian wartości udzielonego Klientowi Kredytu Kupieckiego i jego ustalenia zgodnie z własną oceną lub oceną dokonaną przez firmę ubezpieczeniowo - finansową, ubezpieczającą transakcje handlowe Sprzedawcy.

6.8. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Klientowi Kredytu Kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Towarów Klientowi oraz przyjmowanie nowych Zamówień, a wszelkie płatności Klienta wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Klienta w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Klienta wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Klienta lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

6.9. Jeżeli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności wynikającej z niniejszych OWS w terminie, Sprzedawca wysyła mu pocztą elektroniczną przypomnienie o płatności, przy czym wysłanie przypomnienia o płatności nie jest warunkiem realizacji innych uprawnień Sprzedawcy z tytułu opóźnienia lub braku płatności przez Klienta.

6.10. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem określonego terminu płatności, Sprzedawca dopuszcza możliwość przedłużenia okresu płatności. Wydłużenie terminu płatności wymaga formy dokumentowej i zależy wyłącznie od decyzji Sprzedawcy.

6.11. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością, Sprzedawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, za okres od dnia następującego po określonym terminie płatności, do dnia zapłaty rozumianego jako dzień wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania zewnętrznej firmie zlecenia windykacji zaległych zobowiązań Klienta wobec Sprzedawcy.

6.13. Sprzedawca obciąży Klienta kosztami odzyskiwania należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

6.14. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, Sprzedawca zalicza otrzymaną zapłatę na należności wynikające z najdalej wymagalnych faktur.

6.15. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń do Sprzedawcy z tytułu reklamacji lub roszczeń gwarancyjnych skierowanych do bezpośredniego producenta towaru.

6.16. Jeżeli Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wynikającą z niniejszych OWS, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówień Klienta, zawieszenia możliwości korzystania z Konta do czasu uregulowania zaległości, wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy o prowadzenie konta (co skutkuje dezaktywacją Konta Klienta) lub zawieszenia lub cofnięcia lub zmiany warunków udzielonego Kredytu Kupieckiego. Inne uprawnienia Sprzedawcy pozostają nienaruszone.

6.17. Uprawnienia Sprzedawcy przewidziane w niniejszym punkcie „Płatność” nie ograniczają dalej idących uprawnień Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży przez Klienta.

 

7. Dostawa 

7.1. Jeżeli Towar ma być wysłany do Klienta za pośrednictwem przewoźnika za datę dokonania dostawy towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT uznaje się chwilę wydania towaru przewoźnikowi.  

7.2. Jeżeli Towar ma zostać odebrany przez Klienta z magazynu Sprzedawcy lub magazynów partnerskich za datę dokonania dostawy towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT uznaje się chwilę wydania Towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu Klienta.

7.3. Jeżeli Towar ma zostać pozostawiony w miejscu wskazanym przez Klienta np. w magazynie Sprzedawcy, dokonanie dostawy następuje z chwilą pozostawienia Towaru w uzgodniony przez strony sposób do dyspozycji Klienta.

7.4. Własność Towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania Towaru przewoźnikowi, odebrania Towaru przez Klienta z magazynu Sprzedawcy albo w momencie pozostawienia Towaru w uzgodniony przez strony sposób do dyspozycji Klienta.

7.5. Sprzedawca wskazuje planowany termin dostawy lub odbioru (w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy) oraz warunki konkretnej dostawy Towaru (stosowane reguły Incoterms) w Potwierdzeniu Zamówienia.

7.6. Termin dostawy lub odbioru wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ewentualnym opóźnieniem dostawy.

7.7. Orientacyjny termin dostawy lub odbioru wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia może ulec zmianie w szczególności ze względu na brak dokonania przez Klienta płatności za Towar, niedostępność Towaru, brak dostarczenia przez Klienta dokumentów i informacji niezbędnych do należytej realizacji dostawy, brak uregulowania przez Klienta wszelkich zaległości płatniczych wobec Sprzedawcy, a także w przypadku, gdy przyznany Klientowi Kredyt Kupiecki nie umożliwia realizacji Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu ww. okoliczności. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest wyłączona.

7.8. Sprzedawca zawiadomi Klienta o ostatecznym terminie dostawy lub odbioru Towaru poprzez wysłanie informacji na adres e-mail Użytkownika składającego Zamówienie.

7.9. Orientacyjny termin dostawy wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia, a także termin dostawy lub odbioru określony zgodnie z pkt. 7.8, może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowanych zaburzeniami w łańcuchu dostaw lub spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia Siły Wyższej, w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie przewoźnika lub producentów Towarów lub dostawców Sprzedawcy, jeżeli miały wpływ na możliwość terminowej realizacji dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia planowanego terminu dostawy. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z powodu Siły Wyższej lub ww. innych okoliczności jest wyłączona.

7.10. Jeżeli przeszkody niezależne od Sprzedawcy w rozumieniu pkt. 7.9 trwają dłużej niż 2 miesiące, Klient ma prawo, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 30-dniowego terminu na dostawę Towaru, odstąpić od Umowy sprzedaży (jeśli Umowa sprzedaży została już częściowo wykonana, to wyłącznie w zakresie niezrealizowanej części), w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dostawę Towaru. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest wyłączona.

7.11. Termin dostawy Towaru ulega w każdym przypadku odpowiedniemu wydłużeniu o okres, o jaki Klient opóźnia się z wypełnieniem swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy, niezależnie od ich podstawy prawnej. Powyższe nie narusza innych uprawnień Sprzedawcy określonych w niniejszym Regulaminie i OWS, a także określonych w przepisach prawa.

7.12. Dostawa jest realizowana z magazynu Sprzedawcy lub magazynów partnerskich.

7.13. Towary są dostarczane za pośrednictwem przewoźników (za pomocą przesyłek kurierskich lub firm spedycyjnych), do miejsca wskazanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Miejscem dostawy może być siedziba Klienta lub inne miejsce przez niego oznaczone, jednakże Klient powinien wskazać takie miejsce dostawy, żeby dostarczenie zamówionego Towaru było możliwe i jednocześnie możliwy był odbiór i sprawdzenie Towaru przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i OWS. 

7.14. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że została zawarta między stronami odrębna umowa, która stanowi inaczej.

7.15. Klient zobowiązany jest do rozładunku Towaru w miejscu dostawy.

7.16. Klient potwierdza dostarczenie Towaru podpisem osoby upoważnionej na odpowiednich dokumentach udostępnionych przez przewoźnika. Przed pokwitowaniem odbioru Klient jest zobowiązany sprawdzić stan Towaru w obecności przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, odnotować to na pokwitowaniu odbioru Towaru lub w osobnym protokole oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru, zgłosić ten fakt Sprzedawcy poprzez formularz reklamacyjny na Platformie Zakupowej Webshop lub poprzez e-mail na adres reklamacje.solarsystemspl(at)baywa-re.com, załączając dokumentację fotograficzną oraz skan protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem podczas odbioru Towaru (szczegółowe postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej zawarte są w pkt. 12 poniżej).  W przypadku braku sprawdzenia stanu Towaru przy odbiorze lub niezgłoszenia szkody w ww. terminie lub niepełnego zgłoszenia szkody (m.in. poprzez niedostarczenie wymaganych dokumentów) w ww. terminie, uznaje się, że dostarczony Towar był nieuszkodzony, a Klient traci uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących szkody w transporcie od Sprzedawcy.

7.17. Strony mogą uzgodnić odbiór Towaru przez Klienta na jego koszt i ryzyko z magazynów Sprzedawcy, w terminie i miejscu wskazanym zgodnie z pkt. 7.8 powyżej i dokumencie odbioru, który jest podstawą do wydania Towaru. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wskazanego zgodnie z pkt. 7.8 albo 7.9 terminu odbioru Towaru z magazynów Sprzedawcy. Klient w momencie odbioru Towaru potwierdza kompletność i zgodność odbieranego Towaru z Zamówieniem.

7.18. W przypadku, gdy: (1) dostawa lub dostarczenie Towaru do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy nie jest możliwe lub (2) Klient nie odbiera Towaru wysłanego do miejsca wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia lub (3) Klient nie odbiera Towaru w terminie określonym zgodnie z pkt. 7.8 albo 7.9 powyżej z miejsca wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia lub (4)  dostawa lub dostarczenie Towaru nie jest możliwe z innych przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony, wedle swojego wyboru, oddać Towar na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta, przechować Towar na koszt i ryzyko Klienta w magazynie Sprzedawcy lub wysłać Towar do siedziby Klienta na jego koszt i ryzyko. W każdym z powyższych przypadków, Sprzedawca może obciążyć Klienta wynikłymi z tego tytułu kosztami (m.in. kosztami transportu, magazynowania). W szczególności, jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie 30 dni od daty określonej zgodnie z pkt. 7.8 albo 7.9 powyżej, Sprzedawca może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości netto 10% wartości Zamówienia netto oraz kosztami magazynowania w kwocie 100,00 PLN netto/dzień składowania 1 jednostki paletowej.

7.19. W przypadkach wskazanych w pkt. 7.18, niezależnie od uprawnień przewidzianych w pkt. 7.18 powyżej, Sprzedawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Klienta i obciążyć Klienta opłatą z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży w wysokości netto 10% wartości Zamówienia netto oraz kosztami transportu zwrotnego do magazynu Sprzedawcy.

7.20. Niezależnie od żądania zapłaty kwot określonych w pkt. 7.18 lub 7.19 Sprzedawca może żądać dodatkowo zapłaty odpowiedniego odszkodowania.

7.21. Wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej lub noty obciążeniowej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany do wysyłki faktur przy rejestracji Konta jest równoznaczne z poinformowaniem Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży uznaje się, że spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT nastąpiło w dniu wygaśnięcia Umowy sprzedaży, tj. w momencie wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej.

7.22. W każdym przypadku, w którym Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku i wiąże się ze zwrotem Klientowi jakichkolwiek dokonanych przez niego uprzednio płatności, Sprzedawca przed dokonaniem zwrotu płatności może potrącić z tymi płatnościami wszelkie należności przysługujące mu w stosunku do Klienta, a wynikające z niniejszego OWS. Strony ustalają, że potrącenia z płatnościami Klienta dokonywane będą w szczególności na:

 • kary umowne;
 • dodatkowe koszty i opłaty;
 • niezapłacone i wymagalne faktury;
 • odsetki lub odszkodowania.

7.23. W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych na wniosek Klienta, a za zgodą Sprzedawcy, w Umowie sprzedaży, które wiązać się będą z dodatkowymi kosztami (np. kosztami transportu lub magazynowania), Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

7.24. W przypadku dostawy Towaru do innego kraju UE, Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy, najpóźniej do 5 dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy lub wystawienia faktury VAT w zależności od tego który jest wcześniej, dokumentów potwierdzających przemieszczenie towaru do kraju docelowego pozwalających na zastosowanie stawki „0%” VAT. Za taki dokument uznaje się w szczególności prawidłowo sporządzony dokument przewozowy CMR zawierający podpisy, pieczątki oraz daty odbioru Towaru. W przypadku niedostarczenia dokumentów, w wymaganym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta karą umowną równą kwocie należnego podatku VAT liczonego jako iloczyn kwoty netto i stawki podstawowej podatkowej obowiązującej w Polsce.

7.25. W przypadku dostawy Towaru poza granice UE, Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy, najpóźniej do 5 dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy lub wystawienia faktury VAT dokumentów potwierdzających przemieszczenie towaru do kraju docelowego pozwalających na zastosowanie stawki „0%” VAT. Za taki dokument uznaje się w szczególności prawidłowo sporządzony komunikat IE-599. W przypadku niedostarczenia dokumentów, w wymaganym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta karą umowną równą kwocie należnego podatku VAT liczonego jako iloczyn kwoty netto i stawki podstawowej podatkowej obowiązującej w Polsce.

 

8. Rezygnacja z Zamówienia i zwroty Towaru

8.1. Klient zawiera Umowę sprzedaży z BayWa r.e. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dla której zawierana Umowa sprzedaży i nabycie Towarów ma dla niego charakter zawodowy, w związku z czym odstąpienie od Zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszych OWS.

8.2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta złożony w formie pisemnej lub w formie e-mail w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty sprzedaży wskazanej na fakturze VAT, Sprzedawca może wyrazić zgodę:

 • na rezygnację przez Klienta z Towaru gotowego do odbioru (dotyczy przypadku odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy przez Klienta); lub
 • na zwrot dostarczonego lub odebranego przez Klienta Towaru – wyłącznie w przypadku, gdy Towar jest nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu.

8.3. Sprzedawca wyraża zgodę na rezygnację z Zamówienia lub zwrot Towaru w formie dokumentowej.

8.4. W przypadku zaakceptowanej przez Sprzedawcę rezygnacji przez Klienta ze złożonego Zamówienia lub zaakceptowanego przez Sprzedawcę zwrotu Towaru, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia w wysokości netto 10% wartości Zamówienia, którego dotyczy rezygnacja. Koszty transportu zwrotnego Towaru do magazynu Sprzedawcy ponosi Klient.  

8.5. W przypadku, gdy w miejsce zamówienia, z którego zrezygnował, Klient zrealizuje nowe zamówienie na towar o wartości równej lub wyższej od wartości towaru zwracanego, Sprzedający może obniżyć dodatkowe koszty obsługi zlecenia do wysokości 5% wartości zamówienia, którego dotyczy rezygnacja. Koszty transportu zwrotnego towaru do magazynu Sprzedawcy ponosi Klient.

 

9. Ogólne postanowienia dotyczące korekt faktur

9.1. Jeżeli w związku z niniejszym OWS nastąpi rozwiązanie lub zmiana Umowy sprzedaży skutkująca koniecznością wystawienia faktury korygującej, to w takim przypadku za spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług należy rozumieć:

 • zgodę Sprzedawcy na odstąpienie od lub zmianę Umowy sprzedaży, jeżeli ta akceptacja jest wymagana;
 • wystawienie przez Sprzedawcę faktury korygującej lub noty obciążeniowej i przesłanie ich na adres korespondencyjny Klienta.

 

10. Obowiązki Klienta

10.1. Klient jest zobowiązany dokonać zakupu starannie, w szczególności przed wysłaniem Zamówienia, potwierdzić rodzaj zamówionego Towaru, poprawność wprowadzonych danych dotyczących Towarów, ich ilości, preferowany termin i miejsce dostawy. 

10.2. Jeżeli Towar jest gotowy do wydania lub wysyłki, a jego wysyłka bądź wydanie nie doszły do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości Towaru do wydania lub wysyłki.

10.3. Klient jest zobowiązany sprawdzić, podczas odbioru zamówionego Towaru, z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu, kompletność i zgodność otrzymanego Towaru z Umową sprzedaży i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Towaru, poprzez formularz reklamacyjny na Platformie Zakupowej Webshop lub poprzez e-mail na adres reklamacje.solarsystemspl(at)baywa-re.com, zgłosić Sprzedawcy Reklamację Towaru, załączając dokumentację fotograficzną (szczegółowe postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej zawarte są w pkt. 12 poniżej). Nie uchybia to obowiązkom zgłoszenia stwierdzonych uszkodzeń przesyłki zgodnie z pkt. 7.16 powyżej. W przypadku braku zgłoszenia Reklamacji Towaru w ww. terminie uznaje się, że dostarczony Towar był kompletny i zgodny z Umową sprzedaży.  Towary odbierane przez Klienta z magazynu Sprzedawcy Klient zobowiązany jest sprawdzić w momencie odbioru.

 

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

11.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

11.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta (szkoda rzeczywista). W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto danego Zamówienia, w ramach którego powstała szkoda rzeczywista.

11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta lub dalszego użytkownika zasad bezpieczeństwa wymaganych przy czynnościach danego rodzaju, a także montaż lub użytkowanie Towarów albo postępowanie z nimi niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

11.4. Niezależnie od innych postanowień Umowy sprzedaży, Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia Siły Wyższej, zaburzeń w łańcuchu dostaw lub Siły Wyższej, w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie przewoźnika lub producentów Towarów lub dostawców Sprzedawcy, jeżeli miały wpływ na możliwość terminowej realizacji dostawy przez Sprzedawcę. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności lub okoliczności stanowiących skutki ich wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków lub odstąpienia od wykonania danego Zamówienia lub Umowy sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Towarów. 

 

12. Reklamacje Towaru

12.1. Klient może dokonać Reklamacji Towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zgodnie odpowiednio z pkt.  7.16 lub pkt. 10.3 powyżej. Reklamacja Towaru złożona po terminie zostanie odrzucona.

12.2. Jeżeli Klient nie dostarczy kompletnej i prawidłowej dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody w przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie, Sprzedawca może odrzucić Reklamację Towaru.

12.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji Towaru w możliwe najszybszym terminie po dostarczeniu przez Klienta kompletnych i prawidłowych danych i dokumentów wymaganych do rozpatrzenia Reklamacji Towaru.

12.4. Producent Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę może udzielić gwarancji na te Towary. Szczegółowy zakres gwarancji, czas jej trwania oraz tryb postępowania gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta.

12.5. Sprzedawca nie jest stroną postępowania gwarancyjnego. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu gwarancji. W uzasadnionych przypadkach BayWa r.e. może pośredniczyć w procesie reklamacji z tytułu gwarancji produktowej.

 

13. Klauzula Poufności

13.1. Treść Umowy sprzedaży, w szczególności Indywidualne Warunki, udzielone rabaty i warunki dostawy, stanowią informacje poufne i w braku odmiennych postanowień Umowy sprzedaży, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient nie może udostępniać lub ujawniać treści Umowy sprzedaży ani Indywidualnych Warunków, ani ich poszczególnych warunków osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

13.2. Klient zobowiązany jest także do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania informacji handlowych, technologicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych, danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Sprzedawcy, które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, a które zostały pozyskane przez Klienta w trakcie prowadzenia negocjacji lub współpracy.

13.3. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje niezależnie od formy przekazania lub utrwalenia tych informacji i ich źródła.

13.4. Wyjątek stanowi żądanie organów państwowych. W takim przypadku Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

13.5. Bezprawne ujawnienie informacji jest podstawą do podjęcia działań prawnych przez Sprzedawcę oraz do roszczenia odszkodowania.

 

14. Postanowienia końcowe

14.1. Sprzedawca i Klient przyjmują na siebie ryzyko zmiany warunków, na których opierało się zawarcie Umowy sprzedaży i żadna ze Stron nie będzie uprawniona do dochodzenia jakiejkolwiek zmiany warunków Umowy sprzedaży lub jej rozwiązania z powodu istotnej zmiany warunków, które były konieczne do wykonania Umowy sprzedaży, chyba że wynika to z niniejszych OWS. Zastosowanie artykułu 3571 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone.

14.2. Platforma Zakupowa Webshop jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub OWS pozostają zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub podmiotów udzielających Sprzedawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Platformy Zakupowej Webshop. Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Platformy Zakupowej Webshop w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Platformy Zakupowej Webshop.

14.3. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności, również tych niewymagalnych, z wierzytelnościami Klienta względem Sprzedającego.

14.4. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności należnych od Klienta wedle własnego uznania i bez zgody Klienta.

14.5. Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń swoich należności od Sprzedawcy lub dokonywać ich cesji bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

14.6. Regulamin, OWS oraz wszystkie Umowy sprzedaży zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

14.7. Wszelkie spory związane z Regulaminem, OWS lub Umowami sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

14.8. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie lub OWS nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych jego postanowień. Postanowienie bezskuteczne, nieważne lub niewykonywalne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. 

14.9. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin i OWS. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują do zawieranych od tej pory Umów sprzedaży z chwilą udostępnienia zmienionej treści Regulaminu i OWS na Platformie Zakupowej Webshop, z podaniem daty zmiany. Poprzednia wersja Regulaminu i OWS będzie udostępniania przez odpowiedni okres. Zmiana postanowień Regulaminu i OWS pozostaje bez wpływu na treść Umów sprzedaży zawartych na podstawie Regulaminu i OWS w poprzednim brzmieniu. 

 

Niniejszy Regulamin i OWS obowiązują od dnia 11.05.2023 r. 

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Sprzedaży

Y
Kontakt bezpośredni

BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o. o.

Adres biura
ul. Krakowska 390,
32-080 Zabierzów (k. Krakowa)
NIP 513 026 87 90

+48 12 397 82 00 [email protected]

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00


Składanie i obsługa zamówień
[email protected]

Zapytania ofertowe i doradztwo techniczne
[email protected]

Faktury i płatności
[email protected]

Logistyka i Transport
[email protected]

Marketing
[email protected]

Zakupy
[email protected]
Adresy magazynów KRAKÓW
ul. Komandosów 1/2
32-085 Modlniczka, (k.Krakowa)

+48 518 997 343
+48 603 172 808
[email protected]

Godziny otwarcia
6:00 - 22:00

Godziny odbiorów osobistych
6:00 - 12:00 i 16:00-21:00ul. Komandosów 1/4 32-085 Modlniczka Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek, 6:00-12:00 i 16:00-19:00. Osoby kontaktowe: Maciej Grysak (Administrator Magazynu) tel. +48 784 962 375 Arkadiusz Jankowski (Administrator Magazynu) tel. +48 664 385 414 Daniel Jachimowicz (Administrator Magazynu) tel. +48 784 369 452 Krzysztof Staszkiewicz (Administrator Magazynu) tel. +48 538 379 512 [email protected]GDAŃSK

ul. Józefa Dambka 10 80-601 Gdańsk Godziny odbioru osobistego:

poniedziałek - piątek: 07:00-13:00 Godziny otwarcia magazynu:

poniedziałek - piątek: 06:00-14:00 Osoby kontaktowe: Wojciech Krupa (Kierownik Magazynu w Gdańsku) tel. +48 668 875 267 [email protected]